Weronika Pelec
Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
III rok specjalizacji nauczycielskiej z filozofii i etyki (2011)


TEMAT: Etyczne aspekty globalizacji.

Czas trwania: 45 minut
Liczba uczestników: 20 osób
Lekcja do przeprowadzenia na etapie gimnazjalnym.
    Cele lekcji:
Cel ogólny:
·    przedstawienie etycznych aspektów procesu globalizacji.
Cele szczegółowe:
·    wiedza: co oznacza termin globalizacja, uczeń zna pozytywne i negatywne skutki procesu globalizacji, potrafi wskazać te, które mają charakter etyczny,
·    uczeń rozwija wyobraźnię, umiejętność wnioskowania, definiowania pojęć,
·    uczeń przyjmuje postawę bardziej świadomą wpływu procesów związanych z globalizacją na kształt życia jego i innych ludzi.
Metody pracy:
·    praca z tekstem,
·    tworzenie wspólnego rysunku na tablicy pod kierunkiem nauczyciela,
·    dyskusja.

Środki dydaktyczne:
·     tekst źródłowy: wybrane przez nauczyciela definicje terminu globalizacja (zaczerpnięte przykładowo z encyklopedii PWN  lub Wikipedii).
Przebieg:
1.    Nauczyciel rozdaje teksty źródłowe, uczniowie zapoznają się z nimi a następnie próbują odpowiedzieć na pytanie nauczyciela : czym jest globalizacja? 10 minut
2.    Nauczyciel dzieli tablicę na dwie części – na jednej części rysuje blok oznaczający kraj bardziej rozwinięty, na drugiej dom ze słomianym dachem oznaczający kraj mniej rozwinięty. Uczniowie zgłaszają propozycje dorysowania na tablicy kolejnych elementów, które w krajobrazie zostaną zmienione przez proces globalizacji. Elementy te są dorysowywane. Równocześnie każdy nowy pomysł jest poddawany pod dyskusję, wymieniane są jego ewentualne wady oraz zalety.
Proponowane efekty procesu globalizacji, których symbole powinny znaleźć się na rysunku:
·    organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, Amnesty International, Green Peace, NAFTA – bądź inne działające na polach militarnych, handlowych oraz ekologicznym o zasięgu światowym,
·    McDonalds, H&M, etc (problem związany z koncernami, ujednolicenie kultury, problem związany z tanią siłą roboczą, upadanie drobnych przedsiębiorstw),
·    rozwijająca się turystyka,
·    Internet, telewizja, telefonia,
·    ujednolicenie kultury – te same filmy można obejrzeć na całym świecie – podobnie książki, płyty, język angielski jako język międzynarodowy,
·    wpływa na religię (np. meczety w Europie, mieszanie się religii, powstawanie nowych)
·    problemy związane z ekologią. 
25 minut
3.    Dyskusja:
·    Czy człowiek w Europie powinien czuć się odpowiedzialny za kogoś w Afryce?
·    Czy kiedykolwiek będzie możliwe to, że świat dziś bardziej zacofany będzie taki sam jak świat zachodni? Dlaczego?
·    Czy fakt, że jedna kultura dominuje nad innymi jest czymś pozytywnym?
·    Czy globalizacja na płaszczyznach gospodarczej, kulturowej i politycznej zachodzi na ten sam sposób?
·    Czy zalety globalizacji przewyższają wady?